งานบริการวิชาการ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุม Drone พื้นฐาน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในการประกอบและบังคับโดรนให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและพื้นที่การศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบ สามารถประกอบและบังคับโดรนให้เคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางที่กำหนด และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดส่งผลงานประกวดในเวทีต่างๆ ได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียนของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและพื้นที่การศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 20 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนประกอบด้วยครู 1 คน และนักเรียน 2 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน (รับจำนวนจำกัด)

 

เปิดรับลงทะเบียน         วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.

วันและเวลาอบรม         วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่อบรม              ห้องประชุมคาเฟ่ทีเรีย และสนามกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

กำหนดการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • ชุดอุปกรณ์โดรน โรงเรียนละ 1 ชุด
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรม

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมมา

  • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน  คลิก

หรือ Scan QR CODE