วิสัยทัศน์-พันธกิจ

dean

วิสัยทัศน์ 

          “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง บูรณาการความรู้จากงานวิจัยเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม”

 

พันธกิจ   

          พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของชาติ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม