ประวัติความเป็นมา

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545 เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจตามนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำความรู้ที่มีนั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยธนบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีโครงการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี เพื่อรองรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้น ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต และนักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกฝนภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550

          ปีการศึกษา 2551 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ เรื่อง การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 โดยให้สถาบันอุดมศึกษายุติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และเตรียมรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้ยุติการรับผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา

          ปีการศึกษา 2552 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปีการศึกษา 2554 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2556