คณะกรรมการกำกับมาตรฐาน

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานข้อสอบภายใน

อาจารย์นันทวัน นาคอร่าม ประธานฯ
อาจารย์นัยนา มาแสง กรรมการ
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ทองสุข กรรมการ
อาจารย์ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ กรรมการ
อาจารย์สินีภคนัญ จรูญศารทูล กรรมการ
อาจารย์ดวงรักษ์ เสนะวัต กรรมการ
อาจารย์วัฒนา เอกปมิตศิลป์ กรรมการ/เลขาฯ